Chalmers Skrivguide

En vetenskaplig rapport...

Rapportskrivning handlar inte om att följa en checklista utan snarare att förstå vad som förväntas av texten med avseende på läsare, kommunikationssituation, disciplin, genre, stil med mera.  Det skrivs olika typer av rapporter inom olika discipliner och kraven på utformning kan också variera mellan program och institutioner. Med det sagt ska vi i den här delen försöka beskriva hur en rapport på Chalmers ska utformas. 

Med "rapport" avses i den här delen en "vetenskaplig rapport med ett tekniskt innehåll" och olika typer av rapporter som skrivs på Chalmers  (kandidatrapport, masteruppsats, projektrapport, labbrapport m.fl.) beskrivs i separata avsnitt.

 

Rapportens delar

Lite förenklat skulle man kunna säga att alla rapporter består av tre delar: en inledande del, en huvuddel och en avslutande del (de faktiska kapitlen som ingår i delarna presenteras mer utförligt under respektive rubrik). I inledningen förklaras vad rapporten handlar om, i huvuddelen avhandlas ämnet och i den avslutande delen rundas resonemanget av genom att du diskuterar och du poängterar vad som framkommit i rapporten. Delarnas olika kapitel fyller olika funktioner som tillsammans utgör en helhet.


Övergripande dispositionDelar i rapportenFunktion
Inledande del

Titelsida

(Förord) 

Sammandrag

Innehållsförteckning

Inledning  (kapitel 1)

Introducerar och presenterar. I den inledande delen klargörs allt som läsaren behöver för att ta del av studien i fråga: vad det är för typ av studie, vem står bakom, hur den är upplagd och vad den syftar till osv .


Huvuddel

Kapitel 2- n   (inklusive tabeller och figurer)  mmmmmmmmmmmm

I huvuddelen beskrivs, redogörs för och analyseras data; Det här är själva "avhandlingen".   


Avslutande 

Diskussion

Slutsats

Källförteckning 

ev. Bilagor

I den avslutande delen kommenteras och diskuteras innehållet i i huvuddelen. Oftast, beroende på vad det är för typ av studie, finns en slutsats som studien landar i.  Samtliga källor listas också sist och allra sist finns eventuella bilagor (icke nödvändig information men värdefull information för den som är intresserad)  

De övergripande utmärkande dragen för delarna i en akademisk rapport beskrivs mer utförligt under respektive rubrik